Strona główna

Ważne informacje:

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych
Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

NIP: 767-170-48-03

REGON: 365 964 850

Tel/fax. 67 263 28 43

Adresy e-mail:

dyrektor.zcuw@zlotow.pl

ksiegowosc.zcuw@zlotow.pl

kadry.zcuw@zlotow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:

zcuw.nbip.pl/zcuwDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
 
Wstęp deklaracji  
Złotowskie  Centrum  Usług  Wspólnych  w  Złotowie zobowiązuje  się  zapewnić  dostępność  swojej
strony  internetowej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  o  dostępności  cyfrowej  stron
internetowych  i  aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych.  Oświadczenie  w  sprawie  dostępności
ma  zastosowanie  do  strony  internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Złotowskiego  Centrum
Usług Wspólnych w Złotowie www.zcuw.nbip.pl.  
 
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2019-05-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-13.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron  internetowych  i  aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych  z  powodu  niezgodności  lub
wyłączeń wymienionych poniżej:  

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,  
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów .

Wyłączenia:  

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej  
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.  
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Anna Mliczak, adres e-mail: ksiegowa.zcuw@zlotow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc
na numer telefonu 67 263 28 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury  
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji  mobilnej  lub  jakiegoś  ich  elementu.  Można  także  zażądać  udostępnienia  informacji  za
pomocą  alternatywnego  sposobu  dostępu,  na  przykład  przez  odczytanie  niedostępnego  cyfrowo
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu.  Jeżeli  osoba  żądająca  zgłasza  potrzebę  otrzymania  informacji  za  pomocą  alternatywnego
sposobu  dostępu,,  powinna  także  określić  dogodny  dla  niej  sposób  przedstawienia  tej  informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia  z  żądaniem.  Jeżeli  dotrzymanie  tego  terminu  nie  jest  możliwe,  podmiot  publiczny
niezwłocznie  informuje  o  tym  wnoszącego  żądanie,  kiedy  realizacja  żądania  będzie  możliwa,  przy
czym  termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  2  miesiące  od  dnia  wystąpienia  z  żądaniem.  Jeżeli
zapewnienie  dostępności  cyfrowej  nie  jest  możliwe,  podmiot  publiczny  może  zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji
żądania  zapewnienia  dostępności  lub  alternatywnego  sposobu  dostępu  do  informacji,  wnoszący
żądanie  możne  złożyć  skargę  w  sprawie  zapewniana  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej,
aplikacji  mobilnej  lub  elementu  strony  internetowej,  lub  aplikacji  mobilnej.  Po  wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl .
 
 
 
 
Dostępność architektoniczna
Budynek:
Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie , al. Piasta 1
 

 • Do budynku prowadzą cztery wejścia: dwa wejścia od alei Piasta oraz dwa wejścia od strony
 • parkingu od ul. ks. dr Bolesława Domańskiego.  
 • Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
 •  i słabowidzące.  
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Przy  pierwszym  wejściu  od  alei  Piasta,  licząc  od  przejścia  dla  pieszych  od  strony  ronda,
 • zainstalowany  jest  przycisk  wezwania  asysty  Call  Hear  -  system  „wzywania  pomocy”.
 • Urządzenie aktywowane jest ręcznie, po naciśnięciu przycisku. Na szybie drzwi jest naklejona
 • informacja  o  podjeździe  do  budynku  znajdującym  się  po  drugiej  stronie  budynku.  Przed
 • drzwiami wejściowymi znajduje się stopień. Za drzwiami znajdują się schody prowadzące na
 • parter budynku.
 • Przed  drugim  wejściem  od  alei  Piasta,  licząc  od  strony  ronda,  znajduje  się  stopień  
 • i zainstalowane są drzwi automatyczne, za którymi znajdują się schody prowadzące na parter
 • budynku.
 • Do wejścia  pierwszego  od  ul.  ks.  dr  Bolesława Domańskiego  (wejście  od strony  parkingu)
 • prowadzą schody. Przy drzwiach zainstalowany jest dzwonek. Na parter budynku prowadzą
 • schody.  
 • Do  wejścia  drugiego  od  ul.  ks.  dr  Bolesława  Domańskiego  (wejście  od  strony  parkingu)
 • prowadzi  podjazd  dla  wózków.  Wejście  prowadzi  na  parter  budynku.  Jest  to  najbardziej
 • dogodne wejście do budynku.
 • Przed budynkiem od strony alei Piasta jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób
 • niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • W  budynku  na  parterze  na  stanowisku  obsługi  jest  zainstalowana  pętla  indukcyjna  i
 • powiększalnik stacjonarny Topaz 22”.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
 • powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku przy wszystkich zejściach ze schodów zamontowane są pola uwagi. Pola uwagi są
 • koloru żółtego i składają się z elementów punktowo wypukłych (guzków). Ich zadaniem jest
 • informowanie osób niewidomych i słabowidzących o niebezpieczeństwie, jakim jest zejście ze
 • schodów.   
 • Do  budynku  i  wszystkich  jego  pomieszczeń  można  wejść  z  psem  asystującym  i  psem
 • przewodnikiem.

Dostęp do tłumacza języka migowego
Od  1  kwietnia  2012  r.  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  19  sierpnia  2011  r.  o  języku  migowym  i  innych
środkach  komunikowania  się  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1824)  osoba  uprawniona,  tj.  doświadczająca
trwale  lub  okresowo  trudności  w  komunikowaniu  się  ma  prawo  do  skorzystania  z  usług  tłumacza
migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza
–  przewodnika  przy  załatwianiu  spraw  w  Złotowskim  Centrum  Usług  Wspólnych  w  Złotowie .
Potrzebę  skorzystania  z  bezpłatnej  pomocy  tłumacza  ze  wskazaniem  wybranej  metody
komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w  jednostce  
(z  wyłączeniem  sytuacji nagłych)  pocztą  elektroniczną  na adres  e-mail:   ksiegowa.zcuw@zlotow.pl  
lub faksem na numer 67 263 28 43. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,  
 2. adres zamieszkania,  
 3. adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,  
 4. wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN),  
 5. informację  na  temat  sprawy  załatwianej  w  urzędzie  przez  osobę  uprawnioną.

W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.  
Obsługa  osób  uprawnionych  przy  wykorzystaniu  innych  środków  wspierających
komunikowanie się (poza językiem migowym)
Od  1  kwietnia  2012  r.  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  19  sierpnia  2011  r.  o  języku  migowym  i  innych
środkach  komunikowania  się  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1824)  osoba  uprawniona,  tj.  doświadczająca
trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • kontaktu z jednostką za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.  

W Złotowskim Centrum Usług Wspólnych w Złotowie  dostępne są następujące usługi wspierające
komunikowanie się:

 • poczta elektroniczna:

dyrektor -  dyrektor.zcuw@zlotow.pl
główna księgowa – ksiegowosc.zcuw.@zlotow.pl
specjalista ds. kadr i wynagrodzeń – kadry.zcuw@zlotow.pl
księgowy – ksiegowa.zcuw@zlotow.pl

 • faks pod numerem: 67 263 28 43,
 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 263 28 43.

 
Aplikacje mobilne
Brak.

« Powrót

Złotowskie Centrum Usług Wspólnych w Złotowie

Al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 2843